Aineühenduste tegemised sügis/talv 2021

Tartu linna lasteaedade logopeedide aineühenduse üritused

13. septembril toimus 2021/2022 õppeaasta esimene kohtumine, kus räägiti uue aasta plaanidest, arutleti teemade üle, mis logopeede hetkel kõige enam huvitavad ning kaardistati koostöövõimalusi, mida sel õppeaastal aineühenduse tegemiste raames luua.

Õppeaasta esimene suurem koolitus toimus kolmel koolituspäeval Tartu lasteaias Rõõmumaa. 23.09, 24.09 ja 05.11 toimus koolitustsükkel pealkirjaga „Müofunktsionaalne teraapia koolieelses eas“. Koolitust viis läbi müofunktsionaalne terapeut Kadri Veidenberg.

11.oktoobril külastati Tartu lasteaed Pääsupesa uut renoveeritud maja. Lisaks majaga tutvumisele tegi ettekande Pääsupesa eripedagoog Madli Vahtramäe. Madli rääkis teemal  „Alternatiivkommunikatsiooni kasutamise näited rühma tingimustes“.

23.novembril toimus veebis vestlusring raamatu „Aitame lapse rääkima“ autori Kristi Sarapuuga.

2021.aasta viimane kohtumine toimus Lydia sündmuskeskuses 7.detsembril, kui haridusasutuste tugivõrgustiku tänusündmusel said kokku kõikide aineühenduste liikmed.

Lisaks nimetatud üritustele toimusid Hariduse Tugiteenuste Keskuses ka igakuised logopeedide kovisioonid (9.11; 2.12).

Tartu linna lasteaedade eripedagoogide aineühenduse üritused

04. novembril toimus aineühenduse esimene kohtumine e-keskkonnas, kell 13.00 – 15.00. Tutvumine, AÜ loomise lugu ja edasise töö planeerimise arutelud, ajurünnak. Külalistena: P. Kõiv, S. Niine, A. Võstaste.

07. detsembril kohtusime Tartu Lydia hotellis, kell 13.00 – 16.00 HTK poolt korraldatud tugispetsialistide tänupidu.

16. detsembril toimus e-keskkonnas EP AÜ kohtumine 13.00 – 15.00, ettevalmistus ja arutelud teemad “Eripedagoogi ametijuhend”. Külalisena osaleb P. Kõiv.

25. jaanuaril toimus e-keskkonnas LP AÜ koolitusel osalemine “Valikuline söömine ja söömishäired väikelapseeas”. Koolituse link ja slaidid edastatud EP-le.

27. jaanuaril kohtusime e-keskkonnas, arutasime teemadel ootused eripedagoogile (teiselt tugispetsialistilt, juhtkonnalt, vanematelt, õpetajatelt), meie ülesanded ja ootustele vastamine.

Tartu linna tasandusrühmade meeskondade aineühenduse üritused

12.10.2021  Tartu lasteaedade tasandusrühmade õpetajad kogunesid esimesele aineühenduse üritusele Tartu Rõõmumaa lasteaias. Kaasatud olid ka teised rühma meeskonna liikmed. Tasandusrühmade seires osalenud HTK spetsialistid Päivi Kõiv ja Jana Saluoks tutvustasid kuulajatele HTK tööd alushariduse võtmes. Ülle Kuusik jagas näpunäiteid hommikuringi läbiviimiseks erirühmas. Koos kavandati aineühenduse järgnevaid tegevusi.

11.11. 2021 Ü. Kuusik tutvustas lisatuge vajavate koolieelikute õpetamise põhimõtteid ehk mille poolest erineb tasandusrühmas õpetamine tavarühmas toimuvast. Lisaks kirjeldas ta õpetamis- ning abistamisvõtete süsteemi ning selle rakendamist laste üld- ja kõne arengu toetamisel.

20.01. 2022 HTK psühholoog Rena Pent rääkis kuulajatele laste tunnustamis- ja premeerimisvõimalustest lisatuge vajavate laste sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste kujundamisel.

Tartu linna lasteaedade HEV-koordinaatorite üritused

Lasteaedade HEVKod on sellel õppeaastal seotud koolitusprogrammiga “Lasteaia meeskond erivajadusega lapse ümber”, kuhu on lisaks HEVKodele kaasatud igast lasteaiast ka juhtkond (direktor/õppealajuhataja või nad mõlemad). 2021. aasta sügisel osalesid kõikide lasteaedade meeskonnad programmi raames Tõnu Jürjeni esimesel koolituspäeval “Vaatame lasteaia aknast sisse”. Samuti toimus programmi raames 25.11.21 veebikohtumine “Tugispetsialistide töömudelite tutvustamine”, kus rääkisid oma toimivatest töömudelitest erinevate lasteaedade tugispetsialistid (logopeed, eripedagoog, psühholoog ja sotsiaalpedagoog). Kohtumisele olid oodatud kõik huvilised Tartu linna lasteaedadest ning osalejate arv näitas, et teema oli aktuaalne ning huvitas paljusid. 

Tartu haridusasutuste psühholoogide aineühenduse üritused

2021a sügistalvel toimusid kõik planeeritud supervisioonid ja ka HTK psühholoogide kovisioonid, valmis sai kollektiivselt koostatud raamatuke psühholoogi töövahenditest “Psühholoogi abilised koolis ja lasteaias”.

14. septembril toimus õppereis Eesti Loodus- ja Loomateraapia Keskusesse Aegviitu psühholoog Kristi Raava seminarile. Selgitati looduse ja loomade abil tehtava teraapia teoreetilisi põhimõtteid, tehti praktilisi harjutusi nii loomadega kui metsas.

19. oktoobril toimus II seminar-töötuba psühholoogi abivahenditest, arutati võimalusi seostada mängud psühholoogi töö spetsiifiliste vajaduste ja eesmärkidega, tehti läbi mitmeid arendavaid mänge ja tegelusi, jagati kogemusi. Töötoa läbiviijateks olid raamatu “Psühholoogi abilised koolis ja lasteaias” autorid.

19. novembril tuletati koos meelde ümarlaua läbiviimise struktuur ja põhimõtted, arutati järgmise poolaasta plaane.

07.detsembril oli aktiivne osavõtt tunnustusüritusest hotell “Lydia” sündmuskeskuses.

Järgmised aineühenduse üritused on kavas:

25.jaanuar 12.00- 14.30, 15.veebruar 12.00- 16.00, 15.märts 12.00-16.00, 05.aprill 12.00-16.00, 10.mai 12.00-16.00.

Lisaks on aprillis tavaliselt EKPÜ aastakoosolek ja koolitus.

Järgmised supervisioonid psühholoog Astra Schultsiga on neljapäeviti 10.00-12.15: 27.jaanuar, 03.märts, 24.märts, 21.aprill, 02.juuni.

Lasteaiaealiste lastega tegelevate psühholoogide supervisioon toimub 31.jaanuaril 2022 11.00- 16.15.

Tartu linna koolide eripedagoogide aineühenduse üritused

Koolide eripedagoogide aineühenduse selle aasta eesmärk on viia eripedagoog kolleegile lähemale, st nõustada õpetajat.

23.septembril saime kokku, et kaardistada ära oma vajadused, võimalused, seada paika siht ning tegevused uueks õppeaastaks.

19.novembril kohtusid eripedagoogid, kes soovivad senisest enam võtta majaeripedagoogi rolli. Arutasime, kuidas on idee esimesel pilootaastal tööle läinud ning täiendasime eripedagoogi ametijuhendit.

29.novembril jagas Merike Rand nippe, võtteid ning osalejatele lendlehe, kuidas toetada ATH-ga õpilast koolis.

Tartu linna koolide HEV-koordinaatorite aineühenduse üritused

14. septembril 2021 toimus koolide Hariduse Tugiteenuste Keskuses hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordinaatorite koostööseminar „Õpilase individuaalse arengu jälgimise kaart ja selle täitmine“, lektoriks oli Ana Kontor. Seminarilt said spetsialistid praktilisi näpunäiteid kaardi täitmisest nii vormilise kui ka sisu osas. Tagasiside koostööseminaril oli väga hea. Osalejad soovisid jätkuseminari 2021/22 teisel poolaastal.

12. oktoobril 2021 viis Hariduse Tugiteenuste Keskuse psühholoog läbi seminari „Psühholoogi roll koolis ja konstruktiivsete ümarlaudade läbiviimine haridusasutuses“. Lektor tutvustas psühholoogi pädevuses olevaid valdkondi ning psühholoogi kutsestandardit, rääkis pöördumise põhjustest ning abistamise võimalusest koolis ja väljaspool haridusasutust. Lektor jagas nõuandeid ja soovitusi ümarlaudade edukaks läbiviimiseks.

Tartu linna koolide sotsiaalpedagoogide aineühenduse üritused

09.09.2021 kohtuti  Hariduse Tugiteenuste Keskuses.

Eelmise õppeaasta lõpu kohtumisel ja selle õppeaasta eel veebiküsitlus (sotsiaalpedagoogide AÜ liikmetele) kaardistamaks sotsiaalpedagoogide osavõtlikkust ja vajadusi seoses aineühenduse tööga. Info kogumise eesmärgiks: parandada aineühenduse toimimist nii, et see vastaks veel paremini meie enda vajadustele.

*Küsimustiku alusel ja tagasiside põhjal (sotsped aü suhtes: ettepanekud/küsimused).
Kokkuvõte-Eleriin Käos-Zirk.

Soovitakse jätkata: teadus- ja tõenduspõhisuse sekkumise juurutamine SP töös; erialaste koolitustega (tööriistakasti täitmiseks praktilised koolitused, mindfulness, oskuste õpe, taastav õigus jne. Oluliselt vajalikuks peeti: ühises inforuumis viibimist, erialaseid koolitusi, sisekoolitusi ning omavahelist koostööd. Algaja sotsiaalpedagoog vs kogenud sotsiaalpedagoogi rõõmud ja mured. Toodi välja: kohtumiste sagedus (kord kuus) on piisav ning teemade käsitlus ammendav. Vastajad leidsid, et AÜ pakub piisavalt tegevusi sotsiaalpedagoogide toetamiseks.

*Teadmiste kohvri täitmine-läbi taastava õiguse prisma: „Heastavate/taastavate praktikate aluspõhimõtted ja taastav õigus konfliktide lahendamisel“ – Triinu Riis.

Taastava õiguse põhimõtteid: Inimesed, kes on mõjutatud probleemist, on samad inimesed, kes leiavad ka teed edasiliikumiseks – koostöös üksteisega. Igaühel on oma unikaalne vaatenurk olukorrale ning ta vajab võimalust seda väljendada ja olla kuuldud. Meie teod mõjutavad teisi meie ümber. Taastava õiguse eesmärgiks on kõigi osapoolte tervendamine ning turvalise kogukonna ja üldise rahu loomine.

15.10.21 toimus Tartu Linna Haridusasutusetle suunatud veebinar: „Kaasava hariduse rakendamise võimalused ja kitsaskohad Tartu linna üldhariduskoolides“ II seminar“.

Osalesid ettekannetega: „Päev sotsiaalpedagoogi elust“ Tartu Hansa Kooli sotsiaalpedagoog Triinu Riis. „Sotsiaalpedagoogi töö üldised põhimõtted, võimalused, piirangud“  Hariduse Tugiteenuste Keskuse sotsiaalpedagoog- Lea Voltri.

11.11.21 toimus infoseminar veebis: KLAT  (Kinnise lasteasutuse teenus) teenuse hetkeolukord ja meeskonnatöö/juhtimine KLAT teenuse näitel, Maarjamaa Hariduskolleegiumi Emajõe õppekeskuse sotsiaaltöö juht-Kadi Lukka.

07.12.21Tänuüritus Tartu linna haridusasutuste tugispetsialistidele.

* Tunnustuse pälvis Tartu Hansa Kooli sotsiaalpedagoog Triinu Riis.

2022 aasta talv/kevad sotsiaalpedagoogide aineühenduse üritused on kavas iga kuu teisel neljapäeval. 13.01.22; 10.02.22; 10.03.22; 14.04.22; 12.05. 22; 9.06.22

Supervisioonid Tartu linna haridusasutuse sotsiaalpedagoogidele. Professionaalne ehk valdkondade ülene supervisioon on süsteemne nõustamisprotsess, mille fookuses on inimese, tema tööalaste ülesannete ning tööandja vastastikune mõju ja koostoime.

*2021 aastal toimusid Tartu linna haridusasutuste sotsiaalpedagoogidele supervisioonid (superviisor Astra Schults) Hariduse Tugiteenuste Keskuses: 30.09.21; 28.10.21; 25.11.21

*2022 aastal jätkuvad Tartu linna haridusasutuse sotsiaalpedagoogidele supervisioonid (superviisor Astra Schults) Hariduse Tugiteenuste Keskuses: 27.01.22;03.03.22; 24.03.22;21.04.22; 02.06.22. Toimumise kellaaeg 13-15.15.

Lisaks:

* 22.10.21 SPLO (Probleemilahendusliku meetodi rakendamine koolis) kuuepäevase koolitustsükli (koolitaja LY Erg, sihtgrupp koolide sotsiaalpedagoogid, lasteaia psühholoogid, eripedagoogid)  lõpetamine.

*19.11.21 üle eestilise taastava õiguse kuu raames just koolidele suunatud seminarid-koostöö sotsiaalkindlustusameti taastava õiguse teenusejuhiga: Koolitus seminaride toimumise ja osalemise võimaluse info jagamine.

*01.12.21võimalus osaleda veebis: Taastava õiguse kuu konverents „Milleks noortele taastav õigus?“

 Eelteade 02.05.2022 toimub Tartus üle eestiline sotsiaalpedagoogide teaduskonverents „Sotsiaalpedagoogiline praktiline töö“