Märtsi uudised

Pöördumine õiguskantslerile 

Kaasava hariduse tingimustes on suurenenud õpilaste arv, kes ei ole võimelised ühte või mitut õppeainet omandama täies mahus vastavalt õppekavades esitatud pädevustele.  Kehtiv seadusloome on kujundanud olukorra, kus osale haridusliku erivajadusega lastele ei ole võimaldatud õppida jõukohase õppekava järgi nende vaimset tervist toetavas keskkonnas.  

Hariduse Tugiteenuste Keskuse eestvedamisel toimusid mitmed arutelud hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse teemadel. Koostöös Eesti Eripedagoogide Liidu, Eesti Koolipsühholoogide Ühingu, Tartu linna koolide eripedagoogide aineühenduse, Tartu linna haridusasutuste psühholoogide aineühenduse ning Tartu linna koolide hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerijate (HEVKO-de) aineühenduse esindajatega koostati järelpärimine õiguskantslerile hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse õiguspärasuse kohta.  Pöördumisega sooviti  õiguskantsleri arvamust Rajaleidja koolivälise nõustamismeeskonna tänase tegevuspraktika õiguspärasuse ning põhiharidusele määratud standardite kooskõla kohta. 

Tartu Linnavolikogu hariduskomisjon tutvus HTK tegevusega 

10.03.2022 tutvustas Hariduse Tugiteenuste Keskuse juhataja hariduskomisjonile Tartu linna kaasava hariduse rakendamise põhimõtteid ning keskuse rolli selle valdkonna arendamisel.  Komisjon sai ülevaate linna haridusasutustes tuge vajavate laste arvudest, olemasolevatest tugisüsteemidest, pakutavatest teenustest ning olulisematest väljakutsetest. Samuti tutvustati sisulisemalt HTK tegevuse eesmärke ning tegevusvaldkondi.  

Olulisemate lahendamist vajavate väljakutsetena  HEV laste toetamisel HTK vaates nimetati  

  • Haridusasutustes vajalike teenuste ja tingimuste tagamine. 
  • Haridusasutuste sisuline töökorraldus, võimalused ja kvaliteet. 
  • Õpetajate jõustamine ja koolitamine.
  • Koostöö maakonna teiste KOVga tugiteenuste arendamisel. 
  • Haridus-, sotsiaal ja tervishoiusüsteemide lõimimine ja koostöö. 
  • Vanemaharidus ja perede toetamise/nõustamise  võimalused. 

Sisulisemalt keskenduti kohtumisel kahele olulisele teemavaldkonnale: 

  1. suurema toevajadustega laste lasteaiast kooli ülemineku toetamine  
  1. laste/noorte ja õpetajate heaolu ning vaimne tervis  

Paneeldiskussioon „Tugispetsialist haridusasutuses: mõlema poole ootused ja vajadused“ 

24. märtsi õhtul toimus Raatuse koolis Tartu Ülikooli eripedagoogika osakonna tudengite traditsiooniline sündmus „Kogu ja jaga kogemusi“. Sel aastal esmakordselt olid üritusele kaasatud ka tulevased tugispetsialistide tööandjad. Kaks Tartu linna haridusasutust (Tartu Lasteaed Ristikhein ning Tartu Maarja kool ja lasteaed) said ennast tulevastele tugispetsialistidele tutvustada. Seejärel toimus paneeldiskussioon, kus osalesid nii haridusasutuste esindajad kui tulevased tugispetsialistid (kaks tulevast logopeedi ja eripedagoogi). Arutleti tugispetsialisti rolli üle haridusasutuses ning püüti sõnastada haridusasutuses töötava tugispetsialisti ideaalset töömudelit.   

Tartu linna koolide ja lasteaedade HEVKode koostöökohtumine 

15. märtsil toimus juba traditsiooniks saanud koostöökohtumine Tartu linna koolide ja lasteaedade HEVKode vahel. Seekord tuldi kokku Pääsupesa lasteaia vastrenoveeritud majas. Ettekande tegi Tartu linna lastekaitseteenistuse lastekaitse peaspetsialist Katrin Joost. Lisaks arutati koolivalmiduskaartide sujuva lasteaiast kooli liikumise teemadel. Otsustati, et uuel õppeaastal kohtutakse kaks korda (sügisel ja kevadel).