Tugispetsialistide tänuüritus

7. detsembril 2021.a toimus hotell Lydia sündmuskeskuses Tartu tugispetsialistide tänuüritus.

Aasta tegu 2020  – Projekt  „Koduõpetaja distantsõppel olevatele lastele” 

2020.a märtsis alanud distantsõppega kerkis vajadus toetada täiendavalt neid koolilapsi, kelle jaoks muutus õppimine kurnavaks, raskeks või üksildaseks. Kuna lasteaedades oli eriolukorra tõttu väiksem koormus, said sealsed õpetajad videosilla vahendusel põhikoolide õpilastele tuge pakkuda. Kokku osales koduõppeprogrammis 50 lasteaiaõpetajat ja 5 Hariduse Tugiteenuste Keskuse spetsialisti ning pea 60 kooliõpilast. 

Projekti algatuse eest tunnustati Tartu Hansa Kooli õppejuhti Marika Varest ning Tartu Lasteaed Poku direktorit Olivia Voltrit.

Aasta tegu 2021 – “Lasteaedade tasandusrühmade uuring”

Hariduse Tugiteenuste Keskuses valmis 2021.kevadel põhjalik uuring Tartu lasteaedade tasandusrühmade kohta, mis on teadaolevalt esimene selletaoline seire Eestis. Uuringu eesmärk oli kaardistada Tartu linna alusharidusasutustes tegutsevate tasandusrühmades toimuvat õppe- ja kasvatustegevust, täpsustada  milliste toevajadustega  lapsed neis rühmades käivad, mis on nende rühmade tugevad ja nõrgad küljed ning, mida tuleks teistmoodi teha.  Uuringu lõppraport sisaldas hulganisti sisulisi analüüse ning konkreetseid ettepanekuid olukorra parendamiseks. 

Tartu Linnavalitsuse haridusosakond tunnustas Hariduse Tugiteenuste Keskuse spetsialistidest koosnevat meeskonda uuringu läbiviimise eest. Meeskonda kuulusid ning tunnustuse said logopeedid Ülle Kuusik, Siiri Niine, Päivi Kõiv, Katre Kandimaa ning psühholoogid Liis Kask ja Jana Saluoks.

Tugispetsialistide koostööauhind 2021

Tunnustus omistatakse haridusasutuses töötavale spetsialistile, kes on lisaks oma põhitööle leidnud võimalusi ja tahet panustada kolleegide koostööle ning valdkonna arendamisse.  

Tugispetsialistidest said aineühenduste töös osalemise ja toetamise eest tänukirja:

Piret Evert, Lasteaedade Piilupesa ja Karlova lasteaiapsühholoog

Piret on empaatiline, pühendunud ning laiapõhjaliste erialateadmistega kolleeg. Tema õpihimu ning uudishimu uute teadmiste vastu hakkab silma. Oma väärt teadmisi, vaateid koostöö arendamiseks jagab ta õhinaga kolleegidele ning rakendab edukalt ka igapäevatöös laste ja neid ümbritsevate täiskasvanutega. Piretil on oskus näha organisatsiooni ehk lasteaeda tervikuna, leida sealt kitsaskohad, mis vajavad toetamist, ning panustada kogu oma teadmiste ja oskuste pagasiga just nendesse valdkondadesse, mis sel hetkel tuge vajavad. Piretit on näha JA kuulda rääkimas vaimse tervise teemadel meedias, koolitustel, erinevates aineühendustes, vestlusringides ehk et tema panusel oma valdkonnas sõna võtta ja kogemusi jagada ei ole piire. Samuti on Piret hoolitsenud meie eriala järelkasvu eest, olnud innustav praktikajuhendaja, kelle eeskujul on noorel psühholoogil julgustav erialasele tööle asuda. Aitäh Piretile sisuka töö eest Tartu lasteaiapsühholoogide töö edendamisel!

Urve Talvik, Raatuse Kooli psühholoog

Urvele oleme tänulikud, sest oled Tartu haridusasutuste psühholoogide aineühenduses ja supervisioonis aktiivne osaleja. Sa oled valmis oma mugavustsoonist välja tulema, ise õppima ja arenema, ei ütle abist ära. Loed ka kirja teel püstitatud küsimusi, leiad aega probleemi üle mõelda, sellesse süveneda, oma ettepanekud vastuseks vormistada ja ära saata.

Meeskonnatööks valmistud väga põhjalikult, arvestad teistega ja annad oodatud panuse või isegi rohkem. Oled oma tagasihoidlikul ja leebel viisil aktiivne, osalenud ja valmis osalema aruteludes, mille tulemused mõjutavad koolipsühholoogiat või hariduselu laiemaltki.

Uljana Väizja, Puškini Kooli HEV koordinaator

Uljana on tõhusa ja paindliku tugisüsteemi kujundamise protsessi eestvedaja Tartu Aleksander Puškini Koolis. Ta võtab aktiivselt osa koolide hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordinaatorite aineühenduse tööst. Uljana juhib edukalt kooli tugikeskust, kuhu kuuluvad tugispetsialistid ja abiõpetajad. HEV-koordinaatorina korraldab ta regulaarselt võrgustikukohtumisi lahenduste leidmiseks, varajase sekkumise lähenemis strateegiate väljatöötamiseks, õpilaste koolist väljalangemise ennetamiseks, mitmepoolsete kokkulepete sõlmimiseks, vanemate ja õpetajate nõustamiseks. 

Uljana ei karda eksperimenteerida: ta otsib tõhusaid õpilaste toetamise meetmeid, jagab oma kogemusi, inspireerib kolleege koolis ja väljaspool haridusasutust. Ühtlasi on Uljana hinnatud spetsialist nii tudengite kui ka pedagoogide seas Eestist kaugemalgi.

Liina Järvsoo, Lasteaia Lepatriinu tugiteenuste koordinaator, eripedagoog

Liina teab, mida tähendab toimiva tugivõrgustiku loomine ja töös hoidmine lasteaias – rääkimist, analüüsimist, mõtestamist, katsetamist, ümbertegemist ja veelkord rääkimist, rääkimist, rääkimist. Liina on valmis seda kõike tegema, korduvalt, kõikidega, kellega ta lasteaia HEVKona kokku puutub – lapsevanematega, rühmaõpetajatega, tugispetsialistidega, teiste HEVKodega.  Empaatilise inimesena suudab ta mõista vestluspartneri seisukohti ning tema suhtlusstiil on lugupidav ja austav. Ilmatsalu lasteaias Lepatriinu on Liina juhtimisel töösse rakendunud toe pakkumise süsteem, mis võimaldab märgata ja toetada kõiki lapsi, kes lasteaeda jõuavad. Tugisüsteemi täisväärtuslike liikmetena tunnevad end kõik lasteaia töötajad, sest nad mõistavad oma rolli ja ülesannete olulisust. Just Liinal on olnud iga töötaja töö mõtestamises täita juhtiv roll. Liina eeskujul on Lepatriinu lasteaias kujunenud arusaam, et see pole mitte kohustus, vaid rõõm ja ainukordne võimalus märgata ja toetada iga last ning olla sõbralikuks dialoogipartneriks lapsevanematele. Lasteaia HEVKona töötamine on meeskonnamäng. Liina oskab seda väga hästi – ta on justkui rühmakapten, kes näitab teistele teed, kuid tema tegevuse tulemusena saab kõigil ühiselt parem.

Tiia Sarapuu, Lasteaia Rukkilill logopeed

Tiia on alati olnud logopeedide aineühenduse tegemistes valmis panustama enda aega, mõtteid ning võimalikke ressursse. Ta on avatud uutele teadmistele, huvitatud õppimisest ning pidevast enesearengust, et olla parem spetsialist ja inimene. Isiksuseomadustest jääb silma Tiia empaatiavõime, inimlikkus ja rõõmsameelsus, mis teevad temast kindlasti hea kolleegi, spetsialisti ja väga toreda inimese. Ta on aineühenduses inimene, kelle poole tasub alati pöörduda, et koguda uusi mõtteid, lahendada mõni küsimus või paluda abi mõne probleemi lahendamisel. Tema vastused ja saadav tagasiside on sisukas ning läbimõeldud.Enda töös on ta orienteeritud vanematega koostöö loomisele, lasteaiasiseselt õpetajate ja teiste kolleegide nõustamisele ning toetamisele.

Tiia näeb inimestes parimat ning see avaldub nii tema töös kui ka igapäevaelus.

Triinu Riis, Hansa Kooli sotsiaalpedagoog

Triinu on avara vaate ja avatud meelega sotsiaalpedagoog ning suurepärane kolleeg oma töökaaslastele Tartu Hansa koolis, ameti kaaslastele teistest haridusasutustest ja erinevate organisatsioonide koostööpartneritele. Triinu teeb tihedat koostööd koolisiseselt kolleegide ja lapsevanematega aga ka teiste koolide sotsiaalpedagoogide ning paljude võrgustiku spetsialistidega – noorsoopolitseinike, lastekaitsjate ja teiste noorsootöö tegijatega. Vanemate toetuseks on Triinu initsiatiivil toimunud mitmeid vestlus ringe, ka isade ja poegade töötubasid. Vanemaid on julgustatud osalema aktiivsemalt kooli üritustel, et õppida tundma nii oma last kui lapse kaaslasi teises keskkonnas. Triinu oskab luua väga head kontakti noortega, kuid iial ei kuritarvita talle usaldatud saladusi, muresid.

Triinu julgustamisel ja oskuslikul toel saavad õpilased, lahendusi oma muredele. Triinu leiab igas lapses midagi, millele üles ehitada lapse eneseusku. Triinu on äärmiselt vastutulelik ja positiivne inimene. Teda austatakse ja hinnatakse inimlikkuse ja valmisoleku eest hinnanguvabalt abivajajat aidata. Triinu eesmärk on toetada abivajajat nõnda, et “ulatada talle õng ja õpetada kala püüdma”.

Reet Lill, Tartu Kroonuaia Kooli eripedagoog

Reet, oled meie kõigi silmis hinnatud eripedagoog ja nõustaja.

Sind iseloomustatakse kui tasakaalukat, kannatlikku, arukat ja korrektset inimest oma töös. Sinuga on hea nõu pidada, sa oled hea kuulaja ning südika ja rahuliku tasakaaluka meelega, et leida lahendusi ka kõige keerukamatele olukordadele. Õpilaste suhtes on sul selge hoiak. Sa tahad, et õpilane teab, mida ta õpiabis selgeks tahab saada. Sa õpetad õppijale vastutuse võtmist. Oled ainulaadne eripedagoog, kes oskab toetada II ja III kooliastme põhikooli õpilaste matemaatika õpet. Suudad luua õpilasele matemaatikaga sõbraliku suhte.   

Kolleegid ütlevad, et Sinu juurde on lihtne tulla. Sul jagub alati heatahtlikku tähelepanu kuulamiseks ja mõistmiseks. Oled mitmekülgsete kogemustega värvikas inimene. Kui sa midagi juba välja ütled, on see tark või vaimukas.  Oled andnud suure panuse eripedagoogiliste ja erimetoodiliste teadmiste ja arusaamade tutvustamiseks nii noortele kolleegidele oma koolis, teiste haridusasutuste töötajatele ja üliõpilastele. Kui tulla Sinult küsima, annad sa alati midagi kaasa – on see toetus senisele püüdlusele, on see uus taipamine või inspiratsioon edasiste lahenduste leidmisele. Aitäh sulle!   

Haridus- ja sotsiaalvaldkonna arendustegevusse panustamise eest pälvisid tänu Merle Liivak ja Kairi Avastu Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonnast.

Aitäh kõigile!

Pildil Tartu linna haridusasutuste tugispetsialistide aineühenduste juhid, foto autor: Mai Hansen

Tartu linna haridusasutuste tugispetsialistide aineühenduste juhid Foto autor: Mai Hansen